I.3.2. Интервокальные консонантные сочетания
izmir escort - izmir escort bayan fethiye escort bayan 2013mersin.net

I.3.2. Интервокальные консонантные сочетания

Ana Sayfa » Elmi rəylər » I.3.2. Интервокальные консонантные сочетания

Особое место в слоговых структурах двусложных слов занимают интервокальные КС, среди которых особо выделяются дву- и трехчленные КС.

Есть несколько четырехчленных и одно пятичленное КС.

Интервокальные двучленные КС – 355 соч.

ИДКС с губными в позиции 1 члена – 79 соч.

Сочетания типа ГГ – 15 соч.: [bb] – tibbi, [bm] – kubmetr, [pb] – qrupbaz, [pf] – sapfa, [pm] – yapma, [pp] – truppa, abpaş, [vb] – növbə, [vv] – ravvin, [vm] – travma, [ff] – biffon, [mb] – pambıq,anbar, [mp] – rampa, [mv] – simvol, [mf] – nimfa, [mm] – xammal, sınma.

Cочетания типа ГП – 41 соч.: [bd] – abdal, [bz] – abzas, [bc] –cibcik, [bn] – abnos, [br] – fabrik, [bl] – şablon; [fd] – safdil, bafta, [fç] – kefçi, neftçi, [fc] – kefcil, [fl] – kefli, [fn] – ifna, [fr] – nifrət, [f]s – kefsiz, lavsan, [fş] – ifşa, avşar, [fz] – əfzun, [ft] – avto; [pd] – lapdan, [pt] – qibtə, [ps] – ipsiz, abses, [pş] – şap-şup, [pc] – kipcə, [pç] – ipçi,dibçək, [pl] – diplom, [pn] – gipnoz, [pr] – kapron; [vd] – sevda, [vz] – mövzu, [vc] – evcik, [vl] – evli, [vn] – qrivna, [vr] – plevra; [md] – nimdaş, [mt] – tam-tam, [mz] – imza, [ms] – timsah, [mş] – şimşək, [mc] – damcı, [mç] – qamçı, [ml] – imla, [mn] – xamna, [mr] – qumral.

Сочетания типа ГС – 11 соч.: [bg] – cibgir, [by] – subyekt; [pg] – hap-gop, [pk] – abkeş, [py] – kupyur; [vg] – sevgi, [vy] – revyu; [fg] – lifgir; [mg] – qəmgin, [mk] – imkan, [my] – kimya.

Сочетания типа ГЗ – 12 соч. : [vq] – mövqe, [vк] – zavkom, [vğ] – çovğun, [vh] – gövhər; [fq] – əfqan, [fh] – məfhum; [pq] – çapqın, [pk] – yubka, [px] – abxaz; [mx] – xımxırd, [mğ] – damğa, [mh] – ham-ham.

ИДКС с переднеязычными в позиции 1 члена – 173 соч.

Сочетания типа ПГ – 36 соч.: [db] – xudbin, futbol, [dv] – spidvey, [dm] – idman; [tf] – lütfən, bədfal, [tm] – yetmiş; [zb] – cızbız, [zv] – vız-vız, [zm] – plazmon; [sb] – nisbət, [sp] – aspekt, [sv] – rusvay, [sf] – fıs-fıs, [sm] – asmaq; [şb] – şaşbaş, [şp] – aşbaz, [şv] – pişvaz, [şf] – fış-fış, [şm] – çeşmə; [cb] – icbar, [cv] – vıc-vıc, [cm] – qucmaq; [çb] – qoçbaz, [çp] – pıç-pıç, [çm] – miçman; [lb] – şalban, [lp] – mal-pul, [lv] – alver, [lf] – delfin, [lm] – kalmıк; [nv] – yanvar, [nf] – anfas; [rb] – karbon, [rp] – çırpı, [rv] – karvan, [rf] – bərfərz, [rm] – qarmon.

Сочетания типа ПП – 76 соч.:[dd] – yaddaş, dadlı, [ds] – ad-san, [dc] – cidd-cəhd, [dn] – ədna, [dr] – idrak; [td] – itdi, [tt] – qetto, [ts] – vitse, dadsız, [tş] – şit-şor, padşah, [tc] – tatca, [tç] – çat-çat; [tl] – atlas, [tn] – etnik, [tr] – retro; [zd] – muzdur, [zt] – iz-toz, [zz] – izzət, yazda, sazlı, [zs] – saz-söz, [zc] – qrızca, [zç] – izçi, [zl] – buzlaq, [zn] – yeznə, [zr] – mizrab; [sd] – basdəq, dəstək, [st] – tas-tas, [ss] – hissə, duzsuz, dadsız, [sc] – məscid, [sl] – aslan, [sn] – qasnaq, [sr] – misra; [jd] – stajlı, vicdan, [jt] – gec- tez; [şd] – işdək, beşlik, heşdən, [şt] – paştet, [şs] – işsiz, saçsız, [şş] – eşşək, [şc] – quşcuq, [şç] – başçı, [şn] – keçmiş, [şr] – dişrə; [cc] – taccıq, [cl] – iclas; [çs] – ucsuz, [çc] – üçcə, [çn] – heçnə, [çr] – içrə; [ld] – saldo, [lt] – balta, [lz] – balzam, [ls] – halsız, [lş] – pul-şey, [lc] – pulcuq, [lç] – elçi, [ll] – villa, [ln] – yalnız, [lr] – gülrux; [nd] – sandıq, [nt] – şantaj, [nz] – senzor, [ns] – insan, [nş] – inşa, [nc] – sancı, [nç] – klançı, [nn] – panno, şanlı, [nr] – tanrı, [rd] – girdab, [rt] – qurtum, [rz] – tarzən, [rj] – birja, [rs] – arsız, [rş] – turşu, [rc] – cur-cur, [rç] – darçın, [rl] – burlak, [rn] – zurna, [rr] – xarrat, nurlu.

Сочетания типа ПС – 24 соч.:[dg] – dadgər, [dk] – badkeş, [dy] – badya; [tg] – bitdi, [tk] – küt-küt, [ty] – tutya; [zg] – cizgi, [zy] – cizyə; [sg] – nisgil, eskiz, [sy] – nisyə; [şg] – qaş-göz, [şk] – aşkar, [şy] – beşyaş, [cg] – gicgah; [çg] – üçgöz, seçki; [lg] – ilgək, [lk] – yelkən, [ly] – milyon; [ng] – yengə, [nk] – anket, [ny] – senyor, [rg] – dargöz, [rk] – şirkət, [ry] – giryan.

Сочетания типа ПЗ – 37 соч.: [dq] – miqdar, [dğ] – badğız, [dh] – bədhal; [tq] – satqı, [tk] – plitka, [tx] – dadxa, [th] – ithaf; [zq] – sızqa, [zğ] – azğın; [sq] – qısqı, [sk] – maska, [sx] – pasxa, [sh] – ishal; [jq] – qıj-qıj; [şq] – daşqın, [şk] – fişka, [şx] – xaşxaş, [şh] – huş-huş; [cq] – ucqar, [cx] – gücxoş; [çq] – uçqun, [çx] – üçcə; [lq] – ealqız, [lk] – balkon, [lğ] – dalğa, [lx] – ilxı, [lh] – ilham; [nq] – inquş, [nk] – banka, [nx] – qanxor, [nğ] – yanğın, [nh] – zinhar; [rq] – larqo, [rk] – barkas, [rx] – burxuq, [rğ] – qırğın, [rh] – birhövr.

ИДКС с среднеязычными в позиции 1 члена – 36 соч.

Сочетания типа СГ – 8 соч.: [kb] – nikbin, [kp] – yekpay, [km] – hikmət; [yb] – qeybət, [yp] – şeypur, [yv] – heyva, [yf] – tayfa, [ym] – yayma;

Сочетания типа СП – 18 соч.: [kd] – dikdir, [kt] – diktə, [ks] – yeksan, [kc] – cik-cik, [kç] – dikçə, [kl] – təklif, [kn] – miknət, [kr] – yekrəy; [yd] – qreyder, [yt] – zeytun, [yz] – qeyzer, [ys] – qaysı, [yş] – şey-şüy, [yc] – yaycıq, [yç] – qayçı, [yl] – laylı, [yn] – iynə, [yr] – ceyra

Cочетания типа СС -5 соч.: [kg] – təkgöz, [kk] – hikkə; [yg] – aygün, [yk] – heykəl, [yy] – niyyət.

Сочетания типа СЗ – 5 соч.: [yq] – tayqa, [yk] – qayka, [yx] – meyxoş, [yğ] – qayğı, [yh] – hay-hay.

ИДКС с заднеязычными в позиции 1 члена – 67 соч.

Сочетания типа ЗГ – 19 соч.: [qb] – reqbi, [qv] – əqvam, [qm] – seqment;[kv] – sekvestr, [km] – lakmus, [xb] – müxbir, [xv] – ax-vay, [xf] – məxfi, [xm] – axmaq; [ğb] – bağban, [ğp] – yağ-piy, [ğv] – vığ-vığ, [ğf] – iğfal, [ğm] – yağmaq; [hb] – behbud, [hp] – şahpər, [hv] – qəhvə, [hf] – məhfər, [hm] – lehmə.

Сочетания типа ЗП – 38 соч.: [qd] – miqdar, [ql] – reqlan, [qn] – maqnat, [qr] – reqress; [kt] – rektor, tıq-tıq, [kz] – ekzot, [ks] – veksel, haqsız, [kc] – lakca, [kç] – çukşa, [kl] – reklam, haqlı, [kr] – ekran; [xd] – çıxdaş, [xt] – axta, [xs] – axsaq, yağsız, [xş] – yaxşı, [xc] – çexcə, [xç] – naxça, bağça, [xl] – sıxlıq, [xg] – çaxnaq, [xr] – ixrac; [ğd] – buğda, [ğt] – yağ-tər, [ğz] – zağ-zağ, [ğs] – yağsız, [ğc] – yığcam, [ğç] – ağçil, [ğl] – yağlı, [ğn] – sığnaq, [ğr] – sağrı;[hd] – gahdan, [ht] – mehtər, [hz] – ah-zar, [hs] – ehsan, [hş] – vəhşi, [hc] – mahcə, [hl] – mahlıc, [hn] – mahnı, [hr] – şöhrət.

Сочетания типа ЗС – 5 соч.: [qy] – miqyas, [xy] – baxya, [ğg] – ağgöz , [hg] – gah-gah, [hk] – ehkam.

Сочетания типа ЗЗ – 5 соч.: [kq] – saqqız, [xq] – qax-qoz, [hq] – dehqan, [hh] – səhhət, [ğq] – qığ-qığ.

Интервокальных двучленных КС 355. В позиции 1 члена наибольшее количество сочетаний образуют переднеязычные- 173 соч. На 2-ом месте губные с 79 сочетаниями. Далее идут заднеязычные – 67 соч. и среднеязычные – 36 соч. В позиции 2-го члена на первом месте также переднеязычные – 173 соч., далее идут губные – 78 соч., заднеязычные – 59 соч. и среднеязычные – 45 соч. Наибольшее количество сочетаний у ПП – 76, ГП – 41, ЗП – 38, ПЗ – 37 и ПС – 36.

Интервокальные трехчленные КС – 158 соч.

ИТКС с губными в позиции 1 члена – 17 соч.

Сочетания типа ГГГ – 1 соч.: [mpf] – dempf ler

Сочетания типа ГГП – 4 соч.: [mbl] – emblem, [mbr] – membran, [mpl] – tramplin, [mfl] – pamflet.

Сочетания типа ГПП – 8 соч.: [pst] – substant, [psl] – qipsli, [fts] – neftsiz, [ftç] – neftçi, [ftl] – neftli, [fsl] – nəfsli, [fşt] – bifşteks, [frl] – şifrli.

Сочетания типа ГПС – 2 соч.: [ftg] – qüftgü, [fsk] – nəfskar

Сочетания типа ГЗП – 2 соч.: [vql] – zövqlü, [vкs] – zövqsüz.

ИТКС с переднеязычными в позиции 1 члена – 111 соч.

Сочетания типа ПГГ – 1 соч.: [rpm] – çırpmaq.

Сочетания типа ПГП – 10 соч.: [tms] – ritmsiz, [tml] – ritmli, [zvl] – üzvlü, [spl] – displey, [cvl] – həcvli, [lms] – elmsiz, [lml] – elmli, [lpl] – qulplu, [rbc] – serbcə, [rpc] –turpca

Сочетания типа ПГЗ – 1 соч.:[spk] – qəsbkar

Сочетания типа ППГ – 9 соч.: [stm] – plastmass, [ltf] – multfilm, [ltm] – altmış, [nsf] – transfert, [ncm] – sancmaq, [rdm] – qardman, [rtb] – svertbot, [rtp] – part-part, [rtm] – artma

Сочетания типа ППП – 45 соч.: [trl] – metrlik, [zdl] – muzdlu, [zss] – muzdsuz, [stç] – züstçü, [str] – astra, [jdl] – vəcdli, [ldş] – feldşer, [ldc] – cild-cild, [lts] – cildsiz, [ltd] – altdan, [ltc] – keltcə, [ltl] – xıltlı, [ltr] – ultra, [lst] – rels-tir, [lss] – relssiz, [lsl] – relsli, [rst] – verstak, [rsç] – persçi, [rsl] – hirsli, [rss] – girssiz, [rsc] – farsca, [rts] – spirtsiz, yurdsuz, [rtç] – spirtçi, yurdçu, [rdd] – yurddaş, [rşs] – turşsur, [rşr] – marşrut, [rşl] – kvarşlaq, [ntt] – lanttaq, [ntç] – vintçi, [ntş] – landşaft, [nsn] – pensne, [nsl] – kansler, [ndl] – lendlord, [ndr] – tundra, [ndd] – anddaş, andlı, [ntd] – bantlı, [nsc] – inscins, [nss] – prinssiz, [nşl] – anşlaq, [nzl] – senzli, [njd] – dinclik, [ntr] – sentrizm, [nçs] – quncsuz, [nçç] – sincçi, andçı, [nçl] – frençli

Сочетания типа ППС – 5 соч.: [stg] – dəstgir, [rny] – vernyer, [rtk] – kirt-kirt, [rty] – çertyoj, [nty] – rantye.

Сочетания типа ППЗ – 7 соч.: [stk] – rastkar, [rtq] – cırtqoz, qurd-quş, [rtx] – xırd-xırd, xırt-xırt, [rtk] – kurtka, [ntq] – rentgen, [ncx] – xınc-xınc, [rçq] – qırç-qırç.

Сочетания типа ПСГ – 1 соч.: [ngv] – angvil

Сочетания типа ПСП – 2 соч.: [ngc] – cing-cing, [ngç] – dingçi

Сочетания типа ПЗГ – 6 соч.: [skv] – biskvit, [şqb] – eşqbaz, [rxm] – qırxmaq, [lxm] – qalxmaq, [nqp] – pinq-ponq,[nqv]-pinqvin

Сочетания типа ПЗП – 22 соч.: [skl] – çirkli, [skr] – diskret, [rks] – marksizm, [rqç] – irqçi, [rkl] – çirkli, [rxl] – çarxlı, [rxs] – çarxsız, [rxç] – çarxçı, [rxd] – qarxdış, [rkt] – arktik, [lxç] – xalqçı, [lkc] – ilkcə, [lkl] – silkli, [nkt] – plankton, [nkn] – banknot, [nkr] – bankrot, [nkl] – anklav, [nkç] – tankçı, ştanqçı, [nqr] – manqrov, [nql] – ştanqlı, [şql] – eşqli, [şks] – eşqsiz

Сочетания типа ПЗС – 1 соч. : [nqg] – rinqgit

Сочетания типа ПЗЗ – 1 соч.: [nkq] – dinkqo

ИТКС с среднеязычными в позиции I члена – 16 соч.

Сочетания типа СГП – 1 соч.: [yfl] – şleyfli

Сочетания типа СПГ – 3 соч.:[ysb] – beysbol, aysberq, [ysm] – seysmik, [ksm] – əksmeyl

Сочетания типа СПП – 8 соч.: [ydd] – qeydli, [yzn] – qeyznak, [yzl] – qeyzlə, [yts] – qeydsiz, [yşn]-eyş-nuş, [ytn] – seytnot, [yss] – qeyzsiz, [ytç] – qeydçi

Сочетания типа СПC – 4 соч.: [yzy] – feyzyab, [yzg] – seyrgah, [ydg] – seydgah, [ytk] – qeytkeş

ИТКС с заднеязычными в позиции 1 члена – 14 соч

Сочетания типа ЗПП – 10 соч.: [ktl] – faktlı, [kst] – ekstaz, [xtt] – taxt-tac, [xtl] – baxtlı, [xts] – vaxtsız, [ğts] – nağtsız, [xts] – vaxtsız, [nts] – cəhdsiz, [nrl] – sehrli, [hrs] – sehrsiz

Сочетания типа ЗПГ – 3 соч.: [ksp] – ekspert, [xtv] – vaxt-vaxt, [hrb] – sehrbaz , [ksk] – ekskurs

Сочетания типа ЗПС – 1 соч. : [hrk’] – sehrkar

Интервокальных трехчленных КС в ДС АЯ – 158. В позиции 1-го члена таких сочетаний выступают переднеязычные – 111 соч., губные – 17 соч., среднеязычные – 16 соч., заднеязычные – 14 соч. В позиции 2 – го члена на первом месте также переднеязычные – 102 соч., далее идут заднеязычные – 32 соч., губные – 18 соч. и только в 6 соч. выступают среднеязычные. В позиции 3-го члена на 1 месте также переднеязычные – 112 соч., у губных 24 соч., среднеязычных 13 соч., заднеязычных 9 соч.

Интервокальные четырехчленные КС – 15 соч.

ИТКС с губными в позиции I члена – 1 соч.

Сочетания типа ГППП -1 соч.: [psşl] – qipsşlak

ИТКС с переднеязычными в позиции I члена – 9 соч.

Сочетания типа ПППП – 3 соч.: [rstd] – verslik, [ntst] – landstinq, [ntşt] – landşturm

Сочетания типа ППЗП – 4 соч.: [tskr] – blitskriq, [ltqr] – altqrup, [nskr] – sanskrit, [ndqr] – landqrat.

Сочетания типа ПППС – 1 соч.: [rtny] – partnyor

ИТКС с заднеязычными в позиции I члена – 3 соч.

Сочетания типа ПЗПП – 1 соч.: [nkst] – qanqster

Сочетания типа ЗПГП – 2 соч.: [kspr] – ekspromt, [pstr] – supstrat

Сочетания типа ЗППП – 1 соч.: [kstr] – ekstra

ИТКС с среднеязычными в позиции I члена – 2 соч.

Сочетания типа СЗПП – 1 соч.: [yxst] – reyxstaq

Сочетания типа СЗПГ – 1 соч.: [yxsv] – reyxsver

Интервокальные пятичленные КС – 1 соч.

Сочетания типа ПППЗП – 1 соч.: [ntskn] – landsknext

Указанное пятичленное сочетание встретилось в одном единственном слове landsknext, в котором в русском языке выступает четырехчленное КС, т.к. сочетание согласных дс в русском языке произносится как [ц]: [ланцхнэхт].

Таким образом, в интервокальном положении в двусложных словах азербайджанского языка обнаружено в общей сложности 529 КС, из которых 355 сочетаний двучленные, 158 – трехчленные, 15 – четырехчленные и 1- пятичленное.

Xəbərlər

Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb