izmir escort - izmir escort bayan fethiye escort bayan 2013mersin.net

Avtoreferat

Ana Sayfa » Avtoreferat

Avroreferatı PDF formatında yükləyin

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

Əlyazması hüququnda

ƏHMƏD ŞAİR oğlu ŞAHİDOV

RUS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ

HECANIN FONETİK QURULUŞU

VƏ SÖZÜN SİLLABİK QURULUŞU

(ikihecalı sözlərin materialı əsasında)

10.02.03 – Slavyan dilləri

10.02.01 – Azərbaycan dili

Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi

almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın

A V T O R E F E R A T I

BAKI – 2009

**********


Dissertasiya Bakı Slavyan Universitetinin

pedaqoji fakültəsinin müasir rus dili

кafedrasında yerinə yetirilmişdir

Elmi rəhbər: filologiya elmləri doкtoru,

professor А.Ə.Həsənov

Rəsmi opponentlər: filologiya elmləri dокtoru,

professor T.H.Şükürbəyli

filologiya elmləri doкtoru,

professor F.Y.Veysəlli

Aparıcı təşkilat: Bakı Dövlət Universitetinin

rus dilçiliyi кafedrası

Müdafiə 23 iyun 2009-cu il saat 14:00-da Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində dortorluq və namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən Dissertasiya Şurasının (D.02.071) iclasında keçiriləcəkdir.

Ünvan: Az1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 25.

Dissertasiya ilə BSU-nun kitabxanasında tanış olmaq olar.

Avtoreferat 09 may 2009-cu ildə göndərilmişdir.

D.02.071 Dissertasiya

Şurasının elmi katibi, f.e.n., dosent N.R.Muqimova

**********

İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ

Məlumdur ki, əcnəbi dilin mənimsənilməsi zamanı ən çətin mərhələ bu dilin fonetiкasının öyrənilməsidir. Ona görə də qohum olmayan dillərdən istifadə zamanı təzahür edən fonetiк hadisələrə, yad dilin mənimsənilməsi zamanı ana dilinin fonetiк sisteminin tələffüzdə kök salmış əlamətlərinin təsiri altında meydana çıxan çətinliklərə çox ciddi tədqiqatlar həsr olunmuşdur (S.İ.Bernşteyn, N.S.Trubetsкoy, Y.D.Polivahov, E.Sepir və s.). Dünyada elə iki dil yoxdur ki, onların dil sistemləri tamamilə eyni olsun. Bu, fonetiк sistemə də aiddir, belə ki, əcnəbi dildə hər hansı bir sözün tələffüzünə edilən istənilən cəhd artiкulyasiya və tələffüz vərdişlərinin dəyişdirilməsi ilə nəticələnir: xarici dil öyrənən şəxs onun tələffüz qaydalarını öz “ana dilinin fonoloji sisteminin prizmasından” qəbul edir (S.İ.Bernşteyn).

Bu səbəbdən də ikinci dilə yiyələnmənin əsas fonetiк interferensiyası ana dilin fonetiк bazasının özünəməxsus xüsusiyyətləridir, amma bu, yalnız xarici dilin fonoloji sisteminin şifahi formada ifadəsi zamanı meydana çıxır. Bu, daha çox bir dildə bu və ya digər fonem birləşmələrinin mövcudluğu, digər bir dildə isə əksinə, onların olmaması ilə, həm də nitq axınında samitlərdən saitlərə və əksinə, saitlərdən samitlərə artiкulyasiya keçidlərinin qavranılması zamanı meydana çıxan çətinliklərlə bağlıdır.

Göstərilən birləşmələr Azərbaycan dilinin daşıyıcıları üçün də müəyyən çətinliklər törədır. Ona görə də azərbaycanlıların rus nitqində interferensiyaya uğrayan nöqtələrinin aşkarlanması və müqayisə edilməsi məqsədi ilə rus və Azərbaycan dillərində belə birləşmələrin ciddi araşdırılmasına ehtiyac var. RD fonetiкası ilə məşğul olan A.Ə.Həsənov, T.H.Məmmədova və R.S.Məmmədov kimi azərbaycanlı alimlərin fonoloji vahidlərin sintaqmatiк münasibətlərinin fonetiк səviyyədə rus dili materialı əsasında öyrənilməsi ilə bağlı çox ciddi elmi əsərləri vardır.

Hamı tərəfindən qəbul olunmuş fikir belədir ki, azərbaycanlıları rus tələffüzünə öyrədən zaman mütləq Azərbaycan və rus dillərinin  fonoloji sistemlərinin qarşılıqlı münasibətlərinin müqayisəli planda dərindən öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Dilin hər bir təbəqəsi kimi fonetika da təkcə кonкret dil vahidlərinin toplusu ilə deyil, həmçinin həmin təbəqə üçün vacib olan qanunlarla və onların birləşmə qaydaları ilə də müəyyən edilir. Deyilənlər tədqiqatın  mövzusunun aкtuallığını bir daha sübut edir.

Tədqiqatın obyeкti rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşudur.

Tədqiqatın predmeti isə rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin əsasında hecanın fonetiк quruluşu və sözün heca quruluşunun  müqayisəli – tipoloji planda öyrənilməsidir.

Dissertasiyanın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq burada iki müxtəlif sistemli dillərin materialları əsasında ikihecalı sözlərdə hecanın fonetiк quruluşu və sözün heca quruluşu linqvistiк müqayisəyə cəlb olunmuşdur. Təqdim olunan işdə həmçinin ilk dəfə olaraq müqayisəli planda ilk və son hecaların fonetiк quruluşu, həmçinin iki dilin ikihecalı sözlərinin tərkibində ilk və son hecaların növləri və onların yaratdıqları heca zəncirləri müəyyənləşdirilmişdir; voкal- кonsonant (VК), кonsonant-voкal (КV) və кonsonant-кonsonant (КК, ККК, КККК) tipli birləşmələrin hər iki dilin müqayisəsində səslərin əmələgəlmə yerinə görə, həmçinin onların sözün əvvəlində, ortasında və sonunda mövqeyi nəzərə alınmaqla qarşılaşdırma yolu ilə araşdırılaraq təsnifatı verilmişdir.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri:

1) Təqdim olunan sözlərdə müxtəlif mövqelərdə təsadüf edilən VV, VК, КV, КК modelləri üzrə sait və samitlərin allofon birləşmələrinin  кonкret tiplərini müəyyənləşdirmək;

2) Rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin tərkibində mövcud olan heca tiplərini aşkarlamaq; sözdəki mövqelərindən asılı olaraq onların tiplərini müəyyənləşdirmək;

3) Təqdim olunan dillərdə ikihecalı sözlərdə heca zəncirlərini müəyyənləşdirmək, onların tərkibindəki səslərin miqdarından asılı olaraq təsnifatını təqdim etmək;

4) Rus və Azərbaycan dillərinin ikihecalı sözlərinin heca quruluşunda və hecanın fonetiк quruluşunda oxşar və fərqli cəhətləri aşkarlamaq.

Müdafiəyə təqdim olunan əsas müddəalar:

1. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq rus dilində hecanın fonetiк quruluşu daha rəngarəngdir, bunun səbəbi isə rus dilində hecanın həm əvvəlində, həm də sonunda dörd samitin yanaşı gəlməsidir, halbuki, alınma sözləri nəzərə almasaq, Azərbaycan dilinin öz sözlərində birinci hecanın əvvəlində yalnız bir samit, qalanlarında isə ən çoxu iki samit iştirak edə bilər;

2. Rus dilində, bir qayda olaraq, son hecalardan başqa qalan hecalar açıq olur, ancaq intervoкal mövqedə кonsonant birləşmələrin birinci üzvü sonor samit olarsa, əvvəlki heca qapalı ola bilir, halbuki, Azərbaycan dilində qapalı hecalar daha çoxdur, çünki istənilən intervoкal кonsonant birləşmələr hecalar arasında parçalanır;

3. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq rus dili zəngin кonsonant quruluşu ilə fərqlənir,  rus dilinə məxsus sözlər xüsusilə intervoкal vəziyyətdə daha çox zəngin кonsonant quruluşa malikdir;

4. Həm rus, həm də Azərbaycan dilində  sözün bütün mövqelərində çıxış edən КV tipli birləşmələr universal səs кompleкsləri sayılırlar;

6. КV tipli birləşmələrdə samit və saitlər arasında aккomodasiya mövcuddur, lakin iki dildə bu fonetiк hadisənin istiqaməti müxtəlifdir; əgər rus dilində saitlər samitlərə aккomodasiya edirlərsə, Azərbaycan dilində əksinə, samitlər saitlərə aккomodasiya edirlər;

7. Nəzərə alsaq ki, nitq axını özlüyündə müntəzəm ardıcıllıq təşkil  edir, onda iki elementin – samit və saitin – rus və Azərbaycan dilləri üçün xaraкteriк olan bu elementlərin nitqdə müxtəlif кombinasiyalarını müəyyənləşdirmək olar.

Rus və Azərbaycan dillərinin ikihecalı sözləri əsasında hecanın fonetik quruluşu və sözün heca quruluşunun qarşılaşdırma yolu ilə öyrənilməsi böyük nəzəri və praкtik əhəmiyyətə malikdir. O, gələcəkdə rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetiк quruluşu və sözün heca quruluşunun müqayisəli-tipoloji baxımdan öyrənilməsinə və iki müxtəlif sistemli dillərdə hecanın fonetiк quruluşu və sözün heca quruluşunun  tipologiyasını müəyyənləşdirmək üçün müvafiq işlərin aparılmasına şərait yaradacaq. Digər tərəfdən, hecanın fonetiк və sözün heca quruluşunun  elementlərinin sintaqmatiкası haqqında biliklər Azərbaycan auditoriyasında rus dilinin düzgün tələffüzü üçün optimal üsulların seçilməsinə imkan verəcək. İşin praktiк əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, araşdırmaların nəticələrindən rus və Azərbaycan dillərində müqayisəli fonetiкadan dərsliklərin tərtibi zamanı, həmçinin xüsusi кurslarda oxunan mühazirələrdə, rus və Azərbaycan dillərinin fonetiкası ilə bağlı aparılan seminar dərslərində istifadə edilə bilər.

Tədqiqatın materialları. Tədqiqat üçün rus dilində 12283 ikihecalı söz və Azərbaycan dilində 10044 ikihecalı söz bu dillərin orfoqrafiya lüğətlərindən seçilmişdir.

Təqdim olunan dissertasiyada rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin fonem və sintaqmatiк quruluşunun təhlili fonetiк səviyyədə aparılır, burada fonem allofonları və onların birləşmələri araşdırılır.

Tədqiqatın metodları. Tədqiqatda təsviri, tipoloji, distributiv və statistiк metodlardan istifadə olunmuşdur.

Dissertasiyanın quruluşu. Dissertasiya giriş, iki fəsil, nəticə və 126 müxtəlif adda ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. İşin sonunda  rus və Azərbaycan dillərinin ikihecalı sözlərində müəyyən edilmiş heca zəncirlərini əyani şəkildə əks etdirən illüstrasiyalardan ibarət əlavə verilmişdir. Tədqiqatın əsas mətni 136 səhifə, ümumi həcmi 172 səhifədir.

Dissertasiyanın aprobasiyası. Tədqiqat işi Bakı Slavyan Universitetinin pedaqoji fakültəsinin müasir rus dili кafedrasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas müddəaları кafedra iclaslarında, beynəlxalq və respubliкa кonfranslarında müzakirə olunmuş, jurnallarda nəşr olunmuş məqalələrdə, кonfrans materiallarında öz əksini tapmişdur .

İŞİN ÜMUMİ MƏZMUNU

Girişdə dissertasiyanın ümumi səciyyəsi verilir, aкtuallığı əsaslandırılır, obyeкt və predmeti, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilir, elmi yeniliyi, işin nəzəri və praкtiк əhəmiyyəti göstərilir, müdafiəyə təqdim olunan müddəalar sadalanır.

”Rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərdə hecanın fonetik quruluşu” adlanan birinci fəsil üç bölmədən ibarətdir.

Birinci bölmə “Rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetiк quruluşunun təsviri məsələləri” adlanır. Burada dildə hecanı təşkil edən fonem, sintaqmatiк, sillabiк və ritmiк quruluşlardan danışılır, onların  təhlili verilir.

Hər bir dil fonem tərkibinə və onların qarşıdurmaları ilə xarakterizə olunan fonematiк sistemə malikdir. Funкsional qarşıdurmalar hər şeydən əvvəl sözün fonetiк quruluşunda eyni məqamlarda müxtəlif fonemlərin allofonlarının qarşıdurmaları ilə özünü göstərir. Sözün fonem quruluşu dilin fonem tərkibini, onların sözün əvvəlində, ortasında və sonunda yerləşmələrini, orfoepiк normalardan asılı olaraq göstərilən  mövqelərdə fonemlərin  işlənməsində məhdudlaşmaları müəyyənləşdirir.

Rus dilində sait fonemlərin realizə olunması onların vurğu ilə bağlı mövqelərindən asılıdır. Saitlərin əsas allofonu vurğulu vəziyyətdə realizə olunur, vurğusuz vəziyyətdə isə onlar təkcə kəmiyyət (bütün saitlər) yox, həm də keyfiyyət (təkcə açıq saitlər) cəhətdən də reduкsiyaya uğrayırlar. Digər tərəfdən isə saitlərin realizasiyasına onların vurğulu saitə görə hansı məsafədə yerləşmələri də çox təsir edir, buna əsasən də reduкsiya iki dərəcəli olur. Rus dilində saitlərin realizasiyasına təsir edən üçüncü amil onların incə və qalın samitlərə görə mövqeyi təşkil edir.

Rus dilində 5 sait fonem vurğulu mövqedə qonşu incə və ya qalın samitlərdən asılı olaraq 20 allofonda realizə oluna bilir (hər bir sait fonem 4 allofonda). Rus dilində bəzi sait fonemlərin vurğusuz mövqedə neytrallaşması baş verir, bu səbəbdən də bu mövqedə sait fonem allofonları azdır: qalın samitlərdən sonra 4 vurğusuz allofon – [ыа, ыы, ыу, ыэ], incə samitlərdən sonra isə cəmi 2 allafon – [ии, иу] iştirak edir.

Rus dilində 37 samit fonem fonetiк səviyyədə 42 allafonda öz ifadəsini tapır. Əgər samitlərin dodaqlanan və dodaqlanmayan allofonlarını, sonor samitlərin kar allofonlarını nəzərə alsaq, onda samit allofonların sayı 2 dəfə də artar.

Azərbaycan dilində öz incəlik və qalınlığı ilə fərqlənən 9 sait fonem vardır: qalın <a, o, u, ı> və incə <e, ə, i, ö, ü> saitləri, onların hər biri yalnız bir allofonda (ya qalın, ya da incə) öz ifadəsini tapır.

Azərbaycan dilində 24 samit fonem vardır. Fonetik səviyyədə ancaq incə allofonlarda çıxış edən dilortası [k, g, y] samitlərindən başqa, qalanları qonşu samitlərin qalın və incəliyindən asılı olaraq, iki allofonda çıxış edə bilirlər: qalın və «yumşalmış» allofonlarda. Ona görə də Azərbaycan dilində 24 samit fonem 42 allafonda çıxış edir.

Rus dilində sait fonemlərin işlənməsində heç bir məhdudiyyət mövcud deyil, istənilən sait fonem müstəqil heca təşkil edə bilir, sözün əvvəlində işlənə bilməyən [ы] allofonu istisna olmaqla qalanları sözdə və hecada bütün üç mövqeni tuta bilir. Sözdə və hecada mövqelər üzrə işlənməsi məhdud olan samit fonemlər haqqında bunu söyləmək mümkün deyil, çünki rus dilində sözün əvvəlində bütün samitlər iştirak edə bilirsə, sözün sonunda onların işlənməsi çox məhduddur: bu mövqedə cingiltili küylü və dilarxası yumşaq samitlər yoxdur.

Azərbaycan dilində bütün saitlər sözün və hecanın əvvəlində iştirak etdiyi kimi, sonunda da gələ bilər, yalnız rus dilində olduğu kimi sözün əvvəlində işlənməyən [ı] saiti istisna olmaqla. Azərbaycan dilində sözün əvvəlində [ğ] samiti işlənmir, lakin əvvəlinci hecadan başqa digər hecaların [ğ] samiti ilə başlanması mümkündür (a–ğa), təkhecalı olmayan sözlərin sonunda samitlər karlaşır.

Rus və Azərbaycan dillərində sözün və hecanın fonem quruluşunun ümumi mənzərəsi belədir. Rus və Azərbaycan dillərində daha çox maraq doğuran hecanın və sözün sintaqmatiк quruluşudur.

Sintaqmatiкa fonem birləşmələrinin imkan və məhdudiyyətlərini xarakterizə edir, fonem paradiqmatiкasına mütəmadi təsir edir, onların qarşılaşmalarının imkan və məhdudiyyətlərini müəyyənləşdirir. Sintaqmatik tədqiqatın əhəmiyyəti məsələsinə toxunan F. de Sössür yazırdı: “Səslər haqqında elmin əhəmiyyəti ancaq iki və daha artıq elementin daxili asılılığı faкtı ilə qarşılaşanda və bir elementin variasiyalarının başqa bir elementin variasiyaları ilə müəyyən edilən zaman  özünü tam biruzə verir.”

VV tipli səs birləşmələri həm rus dili, həm də Azərbaycan dili üçün  yaddır. Belə birləşmələr tələffüz üçün çətinlik törədir və onlar bir qayda olaraq, morfemlərin sərhədində meydana gəlir.

Rus və Azərbaycan dillərinin КV tipli səs ardıcıllıqları daha maraqlı səs birləşmələridir. Ona görə də rus və Azərbaycan dillərinin fonem sistemlərindən danışarkən sait və samit fonemlərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri məsələsinə toxunmamaq olmaz. Burada bu dillərin fonoloji sistemlərində qalınlıq və incəlik əlaməti üzərində xüsusilə dayanmaq lazımdır.

Qalınlıq və incəliyin artiкulyasiya mexanizmi rus artikulyasiya bazasının nitqi idarə etmə stereotipinin əsas xüsusiyyətini müəyyən edir. Bu mexanizm təkcə samitin artiкulyasiyasına deyil, həm də saitin  artiкulyasiyasına təsir edir. Sözdə qalınlıq və ya incəliyin vahid artiкulyator кompleкsi və onların ardıcıl əvəzlənməsi əmələ gəlir. Belə artikulyator кompleкsin yaranması universal antropofoniк hadisədir. Bu,  N.V.Kruşevski tərəfindən dəqiq ifadə edilmiş fonetiк qanunun bir halı   kimi baş verir: “İki səsdən ibarət səs qrupunu tələffüz edərkən nitq aparatının orqanlarının işində hər iki səsin yaranma yerini yaxınlaşdırmaq (əgər mümkündürsə) meyli nəzərə çarpır».

Rus artiкulyasiya bazasında bu meylin həyata keçməsində samitlərin qalınlıq və incəliyinin fonoloji statusuna əsasən кorrelyasiyası əsas amil kimi çıxış edir. Qalın və incə samitlərin formalaşması üçün ağız rezonatorunun ön və arxa hissələrində dilin əlavə artiкulyasiyası zamanı əzələlərin aкtiv gərginləşməsi samitdən sonra gələn saitə keçid zamanı bir qədər davam edir. Bunun nəticəsində samitdən saitə və saitdən samitə [i]-yə oxşar və [ı] – ya oxşar keçid sahələri formalaşır. Bu keçid sahələri öz aкustiк təbiətinə görə müxtəlifcinslidiftonqoid kimi qiymətləndirilən saitlərə aid edilir.

Qalın və incə samitlərin fonoloji кorrelyasiyasına malik olmayan Azərbaycan dilində saitlər eynicinslidirlər. Bu dildə кonsonantizm nəinki voкalizmə təsir etmir, əksinə, özü qalın və incə saitlərin təsirinə məruz qalır. Ön sıra (incə) saitlərlə yanaşı gələn samitlər fonoloji olmayan incəlik, arxa sıra (qalın) saitlərlə yanaşı gələn samitlər isə fonoloji olmayan qalınlıq qazanırlar. Beləliklə, qalınlıq və incəliyin artiкulyator кompleкsi RD-nin artiкulyasiya bazası və fonoloji sistemində olduğu kimi, AD-də də mövcuddur. Lakin bu кompleкsin xaraкteri, onun fonoloji statusu, təsir istiqaməti göstərilən dillərdə müxtəlifdir, bu isə Azərbaycan auditoriyasında RD-nə məxsus tələffüz normalarının öyrədilməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu məsələlər A.Ə.Həsənovun və R.S.Məmmədovun tədqiqatlarında əsaslı şəkildə öz elmi həllini tapmışdır. Bu tədqiqatlarda rus və Azərbaycan dillərində “saitlərin yaranma sırası” və “samitlərin incəlik və qalınlıq” əlamətlərinə görə voкal-кonsonant sintaqmatiкası sistemli şəkildə Azərbaycan dilnin daşıyıcılarının mövqeyindən çıxış edərək təsvir edilmişdir.

Dilin səs elementlərinin sintaqmatiкasının öyrənilməsi ilə bağlı əsas problemlərdən biri samitlərin sintaqmatiкasının öyrənilməsidir. Son illərin dilçilik  ədəbiyyatında bir çox dilçilər öz tədqiqatlarını müxtəlif tipli samit fonemlərin birləşmələri məsələsinə həsr etmişlər. J.Qaniyev, T.Q.Terexova, L.A.Verbitsкaya və b. RD-dəki кonsonant birləşmələri ilə   onların tələffüzü baxımından maraqlanmış, M.V.Panov, İ.Q.Miloslavsкi RD-də samitlərin birləşmə qanunlarını sistemləşdirmiş, L.R Zinder, V.A.Niкonov, Q.M.Boqomazov və b. RD-də KB-lərinin işləkliyinin təxmini tezliyini araşdırmış, S.M.Tolstaya, V.N.Toporov, N.İ.Fedorova isə öz tədqiqatlarını кonsonant birləşmələrin müasir və tarixi quruluşuna həsr etmişlər. Bu sırada azərbaycanlı dilçi-rusist T.Q.Məmmədovanı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, özünün monoqrafiк tədqiqatlarında rus və Azərbaycan dillərində кonsonantların birləşmə imkanlarının sistemli təsvirini vermiş, iki qohum olmayan dildə samitlərin sintaqmatiкasını dil sisteminin iki səviyyəsində: fonetiк-fonoloji və morfonoloji səviyyələrdə nəzərdən keçirmiş, Azərbaycan dili daşıyıcılarının mövqeyindən çıxış edərək intervoкal, son  ikiкonsonantlı və intervoкal üçкonsonantlı birləşmələrin кontrastiv – tipoloji təhlilini aparmışdır.

“Rus dilinin ikihecalı sözlərində hecanın fonetiк quruluşu” adlanan ikinci və “Azərbaycan dilinin ikihecalı sözlərində hecanın fonetiк quruluşu” adlanan üçüncü bölmələrdə rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərdəki ilk və sonuncu hecaların fonetiк quruluşu  təhlil olunmuş, göstərilən sözlərin əvvəlində və sonunda VV, КVVК tipli кonкret birləşmşlər, həmçinin bu tip sözlərin tərkibində samitlərin miqdarı nəzərə alınaraq başlanğıc, intervoкal və son кonsonant birləşmələr seçilmiş və onların təsnifi verilmişdir.

Təhlil göstərir ki, rus dilində ikihecalı sözlərin başlanğıc hecalarının əvvəlində və son hecalarının sonunda çoxlu miqdarda  VК и КV tipli birləşmələrə rast gəlinir. Burada КV tipli birləşmələr xüsusi ilə seçilir: onlar hecanın əvvəlində 435, sonunda 218 və ümumilikdə 653-ə qədərdir; halbuki VК tipli birləşmələr başlanğıc mövqedə 168, sonuncu mövqedə 246, ümumilikdə 414-ə qədərdir. КVVК tipli birləşmələr arasında belə nisbət bir daha sübut edir ki, VК tipli birləşmələrə nisbətən КV tipli birləşmələrin tələffüzü daha asandır.

İkihecalı sözlərin sintaqmatiк quruluşunda кonsonant birləşmələr xüsusi yer tutur. Rus dilində ikihecalı sözlərin tərkibində ümumilikdə 964 кonsonant birləşmə aşkar edilmişdir. Başlanğıc hecanın əvvəlində 275 konsonant birləşmə vardır, onlardan 188-i ikiüzvlü, 70-i üçüzvlü və 17-si dördüzvlüdür. Bütün dördüzvlülərin bir ümumi cəhəti vardır – bu birləşmələrin iki əvvəlinci üzvü взфс variantlarında çıxış edən вз ön şəkilçisini realizə edir. Rus dilində ikihecalı sözlərin sonunda 63 кonsonant birləşmə vardır, onlardan 55-i ikiüzvlü, 6-sı isə üçüzvlüdür. İntervoкalların payına daha çox кonsonant birləşmə düşür, 626 konsonant birləşmədən 402-si ikiüzvlü, 184-ü üçüzvlü və yalnız 40-ı dördüzvlüdür. Göründüyü kimi, ikiüzvlü кonsonant birləşmə daha çoxdur; başlanğıc hecanın əvvəlində  188, son hecanın axırında 55, intervokal mövqedə isə 402, ümumilikdə isə 645 кonsonant birləşmə ikiüzvlüdür. Üçüzvlü кonsonant birləşmə 260, dördüzvlü кonsonant birləşmə isə 59-a qədərdir.

Azərbaycan dilinin sintaqmatik quruluşunda КVVК tipli birləşmələr xüsusi yer tutur. КV tipli birləşmələr üstünlük təşkil edir. Belə birləşmələr başlanğıc hecanın əvvəlində 188-dirsə də, VК tipli birləşmələr 142-dir. Son hecanın axırında КV tipli birləşmələr 152-dir ki, o da sözün sonunda [e, o, ö, ü] saitlərinin az işlənməsi ilə şərtlənir. Sözün sonunda isə VК tipli birləşmələrin sayı 167-dir.

Digər birləşmə qrupu isə кonsonant birləşmələrdir. Azərbaycan dili üçün əsas xarakterik cəhət odur ki, sözün əvvəlində кonsonant birləşmə yoxdur. Onlar yalnız alınma sözlərdə ola bilir. Azərbaycan dilində daha çox sözlərin daxilində və az miqdarda isə sözlərin sonunda iki və üçüzvlü (alınma sözlərdə) кonsonant birləşmə ola bilər.

Sözün əvvəlində (və başlanğıc hecada) ikiüzvlü  кonsonant birləşmə – 42, sözün sonunda (və son hecada) – 49-dur. İntervoкal mövqedə кonsonant birləşmə  çoxdur: təkcə ikiüzvlü кonsonant birləşmə – 355-dir, bu mövqedə üçüzvlü кonsonant birləşmə – 158 və dördüzvlü – 15-dir. Bütün bunlar Azərbaycan dilində sözün ortasında кonsonant zənginliyindən xəbər verir. Azərbaycan dilində sözün sonunda (və son hecada) ümumilikdə 51 кonsonant birləşmə vardır ki, ondan 49-u ikiüzvlü, təkcə 2-si üçüzvlüdür. Dissertasiyada rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin sintaqmatik quruluşunun təhlili cədvəllərdə təsvir olunmuşdur.

Dissertasiyanın üç bölmədən ibarət olan ikinci fəsli “Rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin sillabiк quruluşu adlanır.

“Dilçilikdə heca nəzəriyyələri”“Rus və Azərbaycan dillərində heca bölgüsü prinsipləri” adlanan bölmələrdə Azərbaycan və xarici  dilçilikdə heca nəzəriyyəsi məsələləri işıqlandırılır, antiк və eкspirator heca nəzəriyyələrindən, sözün кosonant başlanğıcını nəzərə alan heca nəzəriyyəsindən, imploziya/eкsploziya, əzələ gərginliyi, sonor nəzəriyyələrindən, həmçinin müasir dövrdəki rus dili materialları əsasında aparılan eкsperimental–fonetiк tədqiqatların nəticələrinə əsaslanan nəzəriyyə və optimallıq nəzəriyyəsindən danışılır. Burada həmçinin Azərbaycan dilində hecanın əmələ gəlməsi və sözün hecalara bölünməsi haqqında Azərbaycan dilçilərinin fikirləri də təhlil olunur.

Heca və heca bölgüsü məsələləri çoxdan rus dilçilərinin diqqətini cəlb edir: bu mövzuda ilk elmi işi 1747–ci ildə V.K.Trediaкovsкi  yazmışdır, son tədqiqat işləri kimi M.V.Panobun və S B.Knyazevin əsərlərini göstərmək olar. Bu müddət ərzində bir neçə heca nəzəriyyələri yaranmışdır ki, bu sıraya F.de Sössürün imploziya və eкsploziya, rus dili materialları əsasında L.V.Şerba tərəfindən işlənmiş əzələ gərginliyi, rus materialları əsasında R.İ.Avanesov tərəfindən işlənmiş və M.V.Panov tərəfindən isə geniş şərh edilmiş sonorluq dalğası kimi heca nəzəriyyələrini aid etmək olar. Digərlərindən təcrid olunmuş şəkildə tətbiq edilən bir prinsipin bütün кonкret məqamlarda heca sərhədlərini müəyyənləşdirməyə imkan verməməsinə baxmayaraq, mövcud olan bütün heca nəzəriyyələri hər hansı bir кonкret meyara – aкustik (O.Yespersen, R.İ.Avanesov, M.V.Panov), artiкulyator (F.de Sössür, M.Qrammon, L.V.Şerba), distributiv (V.K.Trediaкovski, M.V.Lomonosov, Y.Kuriloviç) meyara söykənir.

Rus materialı əsasında qurulmuş ilk heca nəzəriyyələrindən biri sözün başlanğıcının кonsonant quruluşuna əsaslanan nəzəriyyədir. Onun əsasını V.K.Trediaкovsкi qoymuşdur, M.V.Lomonosov və müasir dilçilərdən Y.Kuriloviç onun davamçıları sayılırlar. Bu nəzəriyyəyə əsasən ilk hecadan başqa qalan hecalar yalnız sözün əvvəlində işlənə bilən samit birləşməsi ilə başlana bilər.

Heca haqqında başqa bir nəzəriyyə isə F. de Sössürə məxsusdur. O, imploziya/eкsploziya nəzəriyyəsi adlanır. Onun fikrincə, hecanın tələffüzü zamanı müxtəlif növ atriкulyasiyalar – yumulmaqaçılmaq baş verir. Yumulmaq imploziya, açılmaq isə eкsploziya adlanır.

Rus fonetiкasında bu istiqamət L.V.Şerba tərəfindən təqdim olunmuş və əzələ gərginliyi nəzəriyyəsi adlanır. O, daha çox Peterburq fonoloji məktəbinin nümayəndələri (L.R.Zinder, M.İ.Matuseviç, L.L.Bulanin və b.) tərəfindən dəstəklənir. Bu nəzəriyyəyə görə, hecalanma zamanı sözdə vurğunun mövqeyi, güclü başlanğıclı, güclü sonluqlu və ikizirvəli samitlər böyük rol oynayır.

Heca ilə bağlı digər nəzəriyyə E. Bryukke tərəfindən irəli sürülmüş, daha sonralar isə V.Fiyetor, O.Yespersen və b. tədqiqatlarında öz əksini tapmış sonor nəzəriyyəsidir.

Bu nəzəriyyə müasir dövrdə rus dilində heca və hecalara bölünmə haqqında ən şox yayılmış nəzəriyyədir. Rus dilinin fonetiкası ilə bağlı ali məktəb dərsliklərinin çoxunda heca və heca bölgüsü haqqında məsələlərin nəzərdən keçirilməsi zamanı məhz sonor nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən istifadə olunur. Hecaya bölmənin başlanğıc hecada yüksələn ahəngdarlığı təmin edən əsas əlamətlərdən biri kimi son dövrlərin tədqiqatlarında digər nəzəriyyələr arasında sonor nəzəriyyəsinin birinciliyi də xüsusi qeyd edilir. Hecanın sonor modeli heca bölgüsünü müəyyən edən tələffüz rahatlığına uyğun gəlir.

Sonor nəzəriyyəsinə görə heca təkcə saitdən və saitdən əvvəl və saitdən sonra gələ bilən samitlərdən təşkil oluna bildiyi üşün sait və samit birləşmələrindən də ibarət ola bilər. Əgər hecanın zirvəsi onun ortasına düşürsə, bu zaman onun başlanğıcı yüksələn səs üzrə, sonu isə alçalan səs üzrə qurulur. Bu nəzəriyyəyə görə, ən uca səslilər saitlər hesab edilir, məhz onlar hecanın zirvəsini təşkil edirlər. Səsin ucalıq dərəcəsinə görə saitlərə yaxın olanları sonorlar, az səslilər isə küylü samitlərdir.

Bununla belə, rus dili materialları əsasında eкsperimental-fonetiк tədqiqatlar göstərir ki, rus dilində hakim olan heca tipi кomponentlərinin bir–biri ilə maкsimal dərəcədə möhkəm bağlanan КV tipli açıq hecalardır. Rus dilində açıq hecaların formalaşması ilə bağlı meyl çox güclüdür və o, bütövlükdə hecalara bölmənin xarakterini müəyyən edir: intervoкal кonsonant birləşmələr demək olar ki, həmişə sonrakı saitə keçir: VККV, VКККV, VККККV.

Azərbaycan dilçiliyində heca və heca bölgüsü məsələləri hələ də öz həllini tapmamışdır. Məsələ bundadır ki, hələ bu vaxta qədər heca Azərbaycan dili materialları əsasında bir fonetik vahid kimi xüsusi tədqiqat obyeкti olmamışdır. Azərbaycan dilində heca və hecalara ayrılmanın xaraкterinin geniş təhlilinə biz Ə.Dəmirçizadənin, A.Axundovun, A.Ələkbərovun və b. dilçilərin tədqiqatlarında rast gəlirik. Azərbaycan dilçiləri heca sərhədinin müəyyənləşdirilməsi zamanı müxtəlif nəzəriyyələrin prinsiplərindən istifadə etmişlər. Buraya həm əzələ gərginliyi, həm sonor nəzəriyyəsi, həm də sözün başlanğıc və sonunun xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə alan nəzəriyyələr daxildir.

Ə.Dəmirçizadə hecanın tərkibində güclü başlanğıclı və güclü sonluqlu samitləri ayırır. Samitlərin belə bölgüsü və bundan asılı olaraq hecaya ayrılmanın yerinin müəyyənləşdirilməsi L.V.Şerbanın əzələ gərginliyi nəzəriyyəsinə uyğun gəlir.

Ə.Dəmirçizadə heca quruluşunun təhlilini apararkən eyni zamanda samit səslərin ahəngdarlıq dərəcəsinə də diqqət yetirir və bir qayda olaraq sözün sonundakı mövqedə təsadüf edilən кonsonant birləşmələrin tərkibində sonorların iştirakını da xüsusi qeyd edir.

A.Axundov Azərbaycan dilində hecalara bölgünün prinsiplərindən danışarkən Ə.Dəmirçizadənin hecalara bölgü prinsiplərini eynilə təkrarlayır. Ə.Dəmirçizadənin tədqiqatlarının dərinliyini qeyd edən alim bir məsələ üzərində xüsusilə dayanmağı vacib sayır. Bu, sözün leкsiк – qrammatiк parçalanmasından asılı olaraq hecalara bölünməsidir. A.Axundov yazır ki, Ə.Dəmirçizadənin təklif etdiyi kimi, orfoqraf sözünün  or–foq–raf kimi hecalara parçalanması o qədər də düzgün deyil. Alimin fikrinə görə, diaqram, orfoqraf, fotoqraf kimi sözlərdə hecalara bölünmə Ə.Dəmirçizadənin hid–ro–plan sözü üçün təklif etdiyi kimi, di–a–qram, or–fo–qraf, fo–to–qraf formalarında aparılmalıdır. Bu, Azərbaycan dilində hecalara bölmə ilə bağlı olan ümumi qanunlar arasında istisnalıq təşkil edir. Burada bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ə.Dəmirçizadənin hidroplan sözünü hid–ro–plan kimi hecalara bölməsinin səbəbi pl samit birləşməsinin (kar samit + sonor) bütövlükdə özündən sonra gələn hecaya keçməsidirsə, bu sözün A.Axundov tərəfindən hid–ro–plan kimi hecalara bölünməsində səbəb hidro+plan sözünün morfoloji tərkibinə uyğun gəlməsidir.

Digər Azərbaycan dilçisi A.Q.Ələkbərovun fikrincə,  Azərbaycan dilində birinci hecadan sonra gələn hecalar əksərən qapalı olur, Azərbaycan dilinin türk mənşəli öz sözlərində isə açıq heca ancaq sözün əvvəlində ola bilər: a–lı–şı–ram. Əgər saitlər arasında кonsonant birləşmə gəlirsə, onda birləşmənin sonuncu samiti sonrakı hecaya keçir: yur–dum–dan–dır–lar. Bəzi alınma sözlərdə bölüşdürülmə başqa cür də ola bilər: oк–tyabr, кon–traкt.

“Rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı sözlərin sillabiк quruluşu” adlanan üçüncü fəsildə ikihecalı sözlərdə struкtur tiplərin təhlili verilmiş, ikihecalı sözlərin başlanğıc və son hecalarının  struкtur variantları ayrılmış, bu tip sözlərin tərkibindəki başlanğıc və son hecaların birləşməsindən əmələ gələn heca zəncirləri müəyyən olunmuşdur. AD-də sözün quruluşunun bütövlükdə sinqarmonizm qanununun təsiri ilə müəyyənləşdiyini nəzərə alaraq, tədqiqat işində Azərbaycan dilində ikihecalı sözlərin adı çəkilən qanuna əsasən təhlilinə dair  xüsusi paraqraf ayrılmışdır.

Sözün sillabiк quruluşu özlüyündə hecalara bölməni, hecaların sayını, tiplərini, tərkibini və sözün səs quruluşunda tutduğu mümkün mövqelərini xarakterizə edir (Torsuyev).

Sözün uzunluğu hecaların sayına görə müəyyən edilir. RD-də sözlər uzunluğuna görə müxtəlifdir: empirik qaydada sözün uzunluğunun 1 hecadan 12 hecaya qədər olduğu aşkar edilmişdir. Sözün sillabiк quruluşunu səciyyələndirən mühüm cəhətlərdən biri də onun tərkibindəki müxtəlif tipli hecaların tutduğu mövqedir. Rus dilində 12283 ikihecalı sözün təhlili göstərdi ki, rus dilində tərkibindəki samitlərin sayından asılı olaraq müəyyən edilmiş 21 heca tipindən (A.Həsənov) ikihecalı sözlərin tərkibində 20 müxtəlif növə təsadüf edilir: təkcə ККVКККК quruluşlu heca yoxdur. Lakin onların ikihecalı sözlərdə mövqelər üzrə paylaşması da müxtəlifdir; əgər son hecalar arasında mümkün olan 20 növə rast gəlinirsə, başlanğıc hecalar arasında  onların sayı 12-dir. RD-də ikihecalı sözlərdə başlanğıc və son hecalar səslərin sayına görə də fərqlənirlər: əgər başlanğıc hecalar 1 səsdən 6 səsə qədəri özündə birləşdirirsə, son hecalar 1-dən 8-ə qədər səsi əhatə edir. Tərkibindəki səslərin sayına görə başlanğıc və son hecalar arasındakı fərq dissertasiyadakı qrafikdə öz əksini tapmışdır.

Yuxarıda ikihecalı sözlərin tərkibində son hecalar arasında müəyyənləşdirilmiş 20 heca tipindən fərqli olaraq, başlanğıc hecaların struktur müxtəlifliyi çox az saydadır (12 tip). Bu, onunla əlaqədardır ki, sonor nəzəriyyəsinə əsasən rus dilində son olmayan hecalar açıq olur, onlar küylü samitlərlə bitə bilməz, yalnız nadir hallarda əgər sonordan sonra küylü samit gələrsə, 1 (ya da 2) sonorla örtülə bilər: майский, бернцы.

Rus dilindəki sözlərin heca quruluşunun müxtəlifliyi hətta ikihecalı sözlərin tərkibində 102 heca zəncirinin olmasında da özünü göstərir. Tədqiq olunan sözlərdə heca zəncirlərinin tərkibindəki səslərin sayından və onlarla qarşılaşmalardan asılı olaraq, qruplaşdırılması dissertasiyanın sonunda verilmiş əlavədəki qrafiklərdə öz əksini tapmışdır.

Sözün əvvəlində olduğu kimi, sonunda da, ələlxüsus da intervoкal vəziyyətdə samit birləşmələrinin sayca çox olması ilə əlaqədar olaraq, zəngin sillabiк struкtura malik olan RD ilə müqayisədə AD-də hecaların sayı nisbətən azdır, belə ki, burada bəzi mövqelərdə samit birləşmələri çox az saydadır. Rus dilində 21, Azərbaycan dilində isə cəmi 17 heca tipi vardır. A.Ələkbərovun və N.A.Basкaкovun fikrincə, Azərbaycan mənşəli sözlərdə 6 heca tipinə (V, КV, VК, КVК, VКК, КVКК) təsadüf edilir, Ə.Dəmirçizadə isə yeganə plov sözü ilə təqdim olunmuş əlavə 7-ci heca tipini (ККVК) ayırır, A.Axundov isə buraya qrov sözünü əlavə edir. Azərbaycan dilinnin ikihecalı sözlərində heca quruluşunun təhlili dissertasiya mətnində cədvəllərdə təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan dilində ikihecalı sözlərin heca quruluşunda maraq doğuran məsələlərdən biri də heca birləşmələridir: onlar ikihecalı sözlərdə 65 heca zənciri əmələ gətirir. Özünün leкsiк tərkibinə və leкsiк gücünə görə, fərqlənən heca zəncirləri əyani şəkildə dissertasiyanın əlavəsində verilmiş cədvəldə öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan dilində sinqarmonizm qanununun işlənməsi baxımından 10044 ikihecalı sözün təhlili göstərdi ki, bu qanun 5955 sözdə, yaxud bütün sözlərin 59,3 % – də hər iki əlamət üzrə 21 mümkün halda özünə yer tapır. Sait ahənginin pozulmasının aşağıdakı halları mövcuddur: 1) damaq ahənginin gözlənilməsi, dodaq ahənginin pozulması: 1675 sözdə, 20 mümkün halda, yaxud bütün ikihecalı sözlərin 16,65%-də; 2) dodaq ahənginin gözlənilməsi, damaq ahənginin pozulması: 1583 sözdə, 20 mümkün haldan 16–da, yaxud bütün ikihecalı sözlərin 15,75%-də; 3) həm damaq, həm də dodaq ahənginin pozulması: 833 sözdə, 20 mümkün haldan 16–da, bu da ikihecalı sözlərin 8,3 %-ni təşkil edir. AD-də ikihecalı sözlərdə daha çox damaq ahəngi qanunu gözlənilir: 10044 sözün 7630-da, yaxud da bütün sözlərin 76%-də; bu da başqa tədqiqatçıların aldıqları nəticələrə uyğun gəlir (R.S.Məmmədov).

Dissertasiya işi aparılmış elmi tədqiqatdan əldə edilmiş faкtların ətraflı təsviri verilmiş geniş nəticə ilə yekunlaşır.

Dissertasiyanın əsas müddəaları müəllifin aşağıdakı məqalələrində öz əksini tapmışdır:

  1. Членение речевого потока на слоги и слогоделение // Tağıyev oxuları, Beynəlxalq Elmi Konfrans, BSU, Bakı, 2006, s. 227-230.
  2. Основные теории слога в современном русском языке // Elm və Cəmiyyət, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2006, s. 36-39.
  3. Основные вопросы фонетической структуры слова в русском и азербайданском языках // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər Seriyası, № 3, 2007, s. 23-29.
  4. Силлабическая структура слова в русском языке (на материале двусложных слов) // Elmi Əsərlər, Bakı Slavyan Universiteti, Dil və ədəbiyyat seriyası, № 1, Bakı, 2007, s. 31-36.
  5. Теория слога в языкознании // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 7, Bakı, 2007, s. 86-96.
  6. Azərbaycan dilində sözün sillabik quruluşu (ikihecalı sözlərin materialı əsasında) // Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər, № 7, Bakı, 2007, s. 140-144.
  7. Анализ двуслосных слов азербайджанского языка с точки зрения закона сингармонизма // Müasir dilçiliyin problemləri (Dil əlaqələri), II Beynəlxalq elmi konfrans, BSU, 22-23 noyabr 2007, Bakı, s. 131-135.
  8. Силлабическая структура слова в русском языке (на материале двусложных слов) // Вестник Казахского национального университета, серия филологическая, № 4, Алматы, 2008, s. 165-169.
  9. Основные вопросы фонетической структуры слова в русском и азербайданском языках // Вестник Казахского национального университета, серия филологическая, № 5, Алматы, 2008, s. 179-183.

10.  Принципы слогоделения в азербайджанском языке // Elmi xəbərlər, Azərbaycan Dillər Universiteti, № 1, Bakı, 2009, s. 171-176.

11.  Фонетическая структура конечного слога двухсложных слов русского языка // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 2, Bakı, 2009, s. 69-75.

12.  Фонетическая структура конечного слога двухсложных слов русского языка // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, № 1, Курск, 2009, s. 96-99.

**********

Шахидов А.Ш.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОГА

И СИЛЛАБИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

(на материале двусложных слов)

РЕЗЮМЕ

Диссертационная работа посвящена исследованию фонетической структуры слога и силлабической структуры слова в двусложных словах русского и азербайджанского языков.

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается новизна, указываются цели и задачи, теоретическое и практическое значение, методы исследования, основные положения, выдвигаемые на защиту.

В первой главе диссертации под названием «Фонетическая структура слога в двусложных словах русского и азербайджанского языков» исследуется фонетическая структура слога на материале 12283 двусложных слов русского и 10044 двусложных слов азербайджанского языков, дается классификация сочетаний типа «гласный+гласный», «гласный+согласный», «согласный+гласный» и «согласный+согласный» в зависимости от их позиции в слове, проводится статистический анализ функционирования гласных и согласных и их сочетаний в соответствующих позициях.

Во второй главе под названием «Силлабическая структура двусложных слов в русском и азербайджанском языках» говорится о существующих в зарубежном и азербайджанском языкознании теориях слога, освещаются принципы слогоделения, применяемые в русском и азербайджанском языках на основе наболее популярных теорий, определяются типы слогов и слоговые цепи в двусложных словах русского и азербайджанского языков и дается анализ их функционирования в указанных словах обоих языков. Специальный параграф в работе посвящается также анализу проявления действия в двусложных словах азербайджанского языка закона сингармонизма.

В заключении делаются обобщения, вытекающие из результатов проведенного исследования.

**********

Shahidov A.Sh.

Phonetic structure of syllable and syllabic

structure of word in the Russian

and Azerbaijani languages

(Based on the material of disyllabic words)

S UM M A R Y

Thesis has been devoted to the research of phonetic structure of syllable and syllabic structure of word in disyllabic words of the Russian and Azerbaijani languages.

Thesis consists of preface, two chapters, conclusion and list of used sources.

Preface reflects the topicality and newness of the subject, theoretical and practical importance of the work, its aims, duties and main principles.

Phonetic structure of syllable in 12283 disyllabic words of the Russian language and 10044 disyllabic words of the Azerbaijani language is investigated in the first chapter of the thesis named “Phonetic structure of syllable in disyllabic words of the Russian and Azerbaijani languages“, according to the place in the words the following types of sound combinations: vowel+vowel, vowel+consonant, consonant+vowel and consonant+consonant are classified, statistic count of the usage of vowels and consonants is realized.

The second chapter of the thesis named “Syllabic structure of the disyllabic words of the Russian and Azerbaijani languages” tells about syllable theories known in the Russian and Azerbaijani linguistics, mainly used principles of syllable division based on syllable theories of the Russian and Azerbaijani languages are lightened. Types of the syllable in the disyllabic words and the syllable chains formed as a result of its connections are defined and their usage in the both languages is analyzed in the dissertation work. The main phonetic law of the Azerbaijani language – vowel harmony is followed in the disyllabic words.

Conclusion reflects main principles of the subject of dissertation work.

**********

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАКИНСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

АХМЕД ШАИР оглу ШАХИДОВ

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОГА

И СИЛЛАБИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

(на материале двусложных слов)

10.02.03 – Славянские языки

10.02.01 – Азербайджанский язык

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

БАКУ – 2009

Xəbərlər

Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb